Efil Journal 2/6 2019

EfilJournal C2 S6

Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş (Rural Transformation and Disassociation of Rural Population During Republic Era)
İlhan Tekeli
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, Haziran 2019, 8-48. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 6, June 2019, 8-48.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente kaymış ve ülke kentleşmeye başlamıştır. Bu dönem 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen Utangaç Modernite, Radikal Modernite, Popülist Modernite ve Modernite Projesinin Aşınması başlıkları altında incelenmiştir. Bu aşamalar içinde geçimlik tarımdan, iç ve dış piyasalar için ticari tarıma geçiş gerçekleşmiştir. Teknik ve entansif tarım yapılmaktadır. Sanayiyle entegrasyonu ve verimliliği yükselmiştir. Kırsal alanlar kent kapsamı içine alınmıştır. Artık tarım sorunlarının çözümü için yapılacak çalışmaları yalnız tarım/köy kavramları içinde ele alma olanağı kalmamıştır. Artık modernist kır ve kent karşıtlığı gerçek yaşam durumlarının temsilinde anlamlılığını kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları, Kırsal Kesim, Modernite, Kır ve Kent Karşıtlığı
JEL Sınıflandırması: Q1, Q18, O1, O13, O17, O18, O52, R23

In the last two hundred years, Turkey, gradually, has changed from extensive agriculture to intensive cultivation. In this period, small agricultural producers have been affective on policy making. In time, population shifted from rural areas to urban cities and the country went under urbanization. This period, stretches from the second half of the 19th century to today, examined under four headings, respectively, “Shy Modernity”, “Radical Modernity”, “Populist Modernity”, and “The Erosion of Modernity Project”. During these stages a transition occurred from subsistence farming to the commercial farming for domestic and foreign markets. Intensive cultivation with technical background is applied. Its integration with industry and productivity has elevated. Rural areas consumed by urban cities. Now, solutions for agricultural problems cannot be built only around the concept of
agriculture/rural life. Anymore modernist duality of rural versus urban lost its relevance in the representation of real-life situations.

Key Words: Agricultural Economics, Agricultural Politics in Republic Era, Countryside, Modernity, Contrasts of Rural and Urban Areas
JEL Classification: Q1, Q18, O1, O13, O17, O18, O52, R23


Income Distribution Is Not Neutral In Terms of Inflation or Inflation Is A Function of the Distribution Of Income: The Case of Turkey Between 2009-2017 (Gelir Dağılımı Enflasyon Açısından Nötr Değildir ya da Enflasyon Gelir Dağılımının Bir Fonksiyonudur: Türkiye Örneği 2009-2017)
Cem Mehmet Baydur
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, Haziran 2019, 50-58. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 6, June 2019, 50-58.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Economics resemble physics. Like in physics, there are constants and positive negative forces in economics. In the short term, the most important factor in economics is the yield of the fixed capital, the maximum profit rate. The opposing forces are workers and capitalists. While the maximum profit rate is data, workers and capitalists fight to income distribution. External or political interventions can increase share of workers (the government) that they get from maximum profit. But since the capitalists can price according to their profit targets, the Income are distributed according to the profit targets of capitalists. Inflation and income
distribution are determined by capitalists. Articles, price dynamics (inflation) in Turkey during the period 2009-2017 are analyzed according to income distribution.

Key Words: Income Distribution, Wages and Maximum Profit Rate, Inflation, Price Dynamics
JEL Codes: E11, E25, E31

Ekonomi fiziğe benzer. Fizikte olduğu gibi ekonomide de sabit ve pozitif negatif, baskın kuvvetler var. Kısa vadede, ekonomideki en önemli sabit sermaye hasıla oranı veya azami kâr oranıdır. Ekonomideki en temel zıt güçler işçi ve kapitalistlerdir. Maksimum kar oranı veri iken, işçiler ve kapitalistler gelir dağılımını kendi yönlerine değiştirmek için mücadele ederler. Buradaki bakış açısı fizik gibi gözükse de Sraffacı bir modelden başka bir şey değildir. Dış veya politik müdahaleler, işçilerin (devletin) azami kardan elde ettikleri payları artırabilir. Fakat kapitalistler kar hedeflerine göre fiyatı belirleyebildiklerinden (baskın güç), gelir (fiyatlar) kapitalistlerin kar hedeflerine göre dağıtılır (belirlenir). Kısacası enflasyon ve gelir dağılımı kapitalistler tarafından belirlenir. 2009-2017 döneminde Türkiye’de makaleler, fiyat dinamikleri (enflasyon) gelir dağılımına göre analiz edilir.

Anahtar Kelimeler: Income Distribution, Wages and Maximum Profit Rate, Inflation, Price Dynamics
JEL Kodları: E11, E25, E31


Türkiye’de Gerçekleştirilen İnovasyon Odaklı Çalışmalara İlişkin Yazın Özeti: Ampirik Bulgular, Problemler, Öneriler (A Literature Review on the Innovation Focused Studies in Turkey: Empirical Findings, Problems, Suggestions)
Reyhan Özeş, Selim Çağatay
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, Haziran 2019, 60-97. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 6, June 2019, 60-97.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Çalışma, Türkiye’de inovasyon odaklı ampirik çalışmaların sistematik bir özetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu özet ile ampirik çalışmaların yoğunlaştığı alanlar, temel bulguları ve bu bulgular ışığında konuyla ilgili veri eksikliği ve üzerine odaklanılması gereken diğer ilgili araştırma konularının tanımlanması hedeflenmektedir. Çalışmanın diğer hedefi firmalar açısından inovasyon önünde beliren engelleri tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Yeteneği, İnovasyon Performansı, Firma Performansı,
İnovasyon Yönetimi
JEL Kodları: O3, O39

This study, aims at systematically reviewing the innovation focused empirical studies in Turkey. With this review, it is targeted to reveal subject focus of the studies, their main findings and in the light of these finding to identify statistical data gaps and other related research areas. The other objective of the study is to identify barriers to firms’ innovation and to reveal solutions to remove barriers.

Key Words: Innovation capability, innovation performance, firm performance, innovation management
JEL Codes: O3, O39


Unilateral Trade Policy and Migration when Economies
Differ in Size and Efficiency (Ekonomilerin Büyüklük ve Verimliliğe Göre Farklılaştığı Tek Taraflı Ticaret Politikası ve Göç)
Rafael S. Espinosa-Ramirez, M. Özgür Kayalıca
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, Haziran 2019, 98-113. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 6, June 2019, 98-113.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Under imperfect competition model of trade, we analyze the impact of migration on the source and receiver economies which are different in size. Firms located in each economy are heterogeneous. Migration occurs due to wage differentials from the small economy to the large one. In the presence of a one-way trade with a tariff set by the small economy,
a homogenous good is produced under Cournot competition in each country. Receiving migrants benefits the big economy while departure of migrants hurts the small economy. No trade-policy response, by the small economy, is effective to compensate for the loss of welfare.

Key Words: Migration, Firm Heterogeneity, Welfare, Trade Policy.
JEL Codes: F13, F15, F22, F23

Ticareti aksak rekabet modeli altında, göçün farklı boyutlardaki kaynak ve alıcı ekonomileri üzerindeki etkisini analiz ediyoruz. Ekonomide firmaların heterojen olduğunu varsayıyoruz. Göç, küçük ekonomiden büyük ekonomiye ücret farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Küçük ekonominin belirlediği bir gümrük tarifesi ile tek yönlü ticaretin olduğu durumda, her ülkede Cournotçu rekabet altında homojen bir ürün üretiliyor. Göçmen almak büyük ekonomiye fayda sağlarken, göçmenlerin ayrılması küçük ekonomiye zarar vermektedir. Refah kaybını telafi etmek için küçük ekonomi tarafından
ortaya konulan hiçbir ticaret politikası uygulaması etkili olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Firma Heterojenliği, Refah, Ticaret Politikası
JEL Kodları: F13, F15, F22, F23


The Impact of Copyright Exceptions for Researchers on Scholarly Output (Telif Hakkı İstisnalarının Araştırmacıların Verimi Üzerindeki Etkisi)
Michael Palmedo
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, Haziran 2019,114-139. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 6, June 2019, 114-139.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

High prices restrict access to academic journals and books that scholars rely upon to author new research. One possible solution is the expansion of copyright exceptions allowing unauthorized access to copyrighted works for researchers. I test the link between copyright exceptions for health and science researchers and their publishing output at the country-subject level. I find that scientists residing in countries that implement more robust research exceptions publish more papers and books in subsequent years. This relationship between copyright exceptions and publishing is stronger in lower-income countries, and
stronger where there is stricter copyright protection of existing works.

Key Words: Copyright, Copyright Exceptions, Intellectual Property, Access to Knowledge, Knowledge Governance, Research, Publishing, Scholarship.
JEL Codes: O34, K11, D83

Yüksek fiyatlar, akademik dergilere ve bilim insanlarının yeni araştırmalar için kullandıkları kitaplara erişimini kısıtlamaktadır. Bu sorunun olası bir çözümü, araştırmacılar için telif hakkıyla korunan eserlere yetkisiz erişime izin veren telif hakkı istisnalarının genişletilmesidir. Çalışmada sağlık ve bilim araştırmacılarının telif hakkı istisnaları ile ülke düzeyinde yayıncılık çıktıları arasındaki bağlantı test edildi. Telif hakkı için daha sağlam araştırma istisnaları uygulayan ülkelerde ikamet eden bilim adamlarının sonraki yıllarda daha fazla makale ve kitap yayınladığı sonucuna erişildi. Telif hakkı istisnaları ile yayıncılık arasındaki bu ilişki, düşük gelirli ülkelerde, mevcut eserlerin daha sıkı telif hakkı korumasının olduğu yerlerde daha güçlü olduğu görülmekte.

Anahtar Kelimeler: Telif Hakkı, Telif İstisnaları, Fikri Mülkiyet, Bilgiye Erişim, Bilgi Yönetimi,
Araştırma, Yayıncılık, Burs
JEL Kodları: O34, K11, D83Tüm Sayılar/All Issues

[/vc_toggle]