Efil Journal 2/8 2019

EfilJournal C2 S6

Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları (Populism(s) and the Crises of Liberal Democracy)
Ersin Kalaycıoğlu
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 8-28. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 8-28.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Popülizm (Halkçılık) hareketleri ilk kez 1870’ler Rusya’sında içinde halkın katılımı olmayan ve hatta halk olmayan, ama halk egemenliği fikrini Rus Çarlığı’nda egemen kılmak için girişilmiş ve kısa sürede bastırılmış olan bir üst sınıf hareketi olarak ortaya çıktı. İçerik itibarıyla yine çoğulculuğu (pluralism) reddeden, her bakımdan türdeş, yoksul ama her
türlü adalet ve erdemi barındıran ve ezilen, sömürülen bir kitlenin (halkın) küresel sermaye ve onun siyasal savunucularına karşı eylemleri halinde 1880’lerden itibaren Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da yeniden belirdi. Soğuk Savaş sonrasında Batı Avrupa ve ABD’de egemen olan neo-liberal iktisadi politikalar, liberal demokrasi ve liberal gündemi eleştiren hatta tehdit olarak gören bir popüler tepki hareketinin def ’isi ile karşılaştı. Bu hareketin nedenleri, ürettiği siyasal tutum ve eğilimler ve sonuçlarını araştıran bu makale, liberal demokrasinin karşı karşıya kaldığı, daha çok aşırı sağ, ama yer yer aşırı sol içerikli halkçılık akımının (populism) içeriğini ve oluşturduğu tehdidin niteliklerini araştırmaktadır

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Demokrasi.
JEL Kodları: B13, B15

Populist movements (populism) first emerged in Russia in the 1870s as an upper class (aristocratic intellectual) movement that did not even include very people it elevated as the
fount of all justice and virtue, but proselytized the ideal of popular sovereignty in the Tsarist Russia. Movements that purport to represent a homogenous mass of people succumbed to poverty re-emerged to struggle against globalism, neo-liberal economics, and liberal democracy in the lieu of justice and virtue in the aftermath of the Cold War. This article investigates the causes, the political attitudes and behavior this new populism has produced, and the consequences it has been precipitating, which seems to have mostly extreme rightwing content, but in some countries it also exhibits extreme left-wing ideas and ideologies, as a challenge to the institutions and practices of liberal democracy.

Keywords: Populism, Democracy.
JEL Codes: B13, B15


Post-Keynesian Economics – Challenging the
Neo-Classical Mainstream (Post-Keynesian Economics – Challenging the Neo-Classical Mainstream)
Arne Heise
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 30-51. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 30-51.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

This article takes an in-depth look at post-Keynesianism as a paradigmatic alternative to the dominant neoclassical mainstream. It quickly becomes clear that post-Keynesianism is not a unified school of thought, but rather an assortment of theoretical approaches that share certain methodological and epistemological similarities and characteristic postulates. The article does not attempt to describe the full array of Kaleckian, Kaldorian and Sraffian variants of post-Keynesian theory but instead analysis the paradigmatic and formal structure of one particular form of post-Keynesianism, the monetary theory of production in order to reconstruct these characteristic postulates from the axiomatic core of post-Keynesianism. It then sets out the theory of market participation, an alternative theory of economic policy that builds on monetary production economics.

Keywords: Post-Keynesianism, Heterodox Economics, Neoclassical Economics, Paradigms.
JEL Codes: B41, B50, B59, E11, E12, E60 

Bu makale post-Keynesçi akımı, egemen neoklasik ana akımın paradigmatik bir alternatifi olarak derinlemesine incelemektedir. Post-Keynesçi akımın bir düşünce okulu
değil, belli metodolojik ve epistemolojik benzerlikleri ve karakteristik postulaları paylaşan teorik yaklaşımların bir çeşitliliği olduğu açıktır. Bu çalışma, post-Keynesyen teorinin Kaleckici, Kaldorcu ve Sraffacı varyantlarını tanımlamaya çalışmamakta, bunun yerine, Post-Keynesçiliğin belirli bir biçimdeki paradigmatik ve biçimsel yapısını, parasal üretim teorisini, post-Keynesçiliğin aksiyomatik çekirdeğinden karakteristik postulalarının içine yeniden yapılandırmaktadır. Ardından, parasal üretim ekonomisine dayanan, alternatif bir ekonomi politikası teorisi olan piyasa katılım teorisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Post-Keynesyencilik, Heterodoks İktisat, Neoklasik İktisat, Paradigmalar
JEL Kodları: B41, B50, B59, E11, E12, E60


Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey (Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye’nin Hazır Olma Durumu)

Erkan Erdil
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 52-71. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 52-71.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

This study discusses the readiness of Turkey for the digital transformation challenges faced as a developing country and a member of G-20, how these challenges are mitigated and further be dealt with. It comprises an extensive discussion of public policy documents, and strategy studies of the private sector together with a very limited national studies in social sciences on digital transformation. Implementing a relatively simple rule compatible with the peculiarities of the system and focusing on the diversity of policy mix, the study proposes ways to mitigate these structural challenges towards digital transformation.

Keywords: Digital Transformation, Turkey, STI Policies
JEL Codes: O33

Bu çalışma Türkiye’nin kalkınmakta olan bir G20 üyesi ülke olarak dijital dönüşüme hazırlık sürecinde karşılaşacağı sorunları ve bu sorunların olası çözümlerini tartışmaktadır. Çalışma günümüze kadar yayımlanan kamu politikası dokümanlarının ve özel sektör strateji belgelerinin detaylı bir tartışmasını içermektedir. Çalışma sonucunda, temel ancak uygulanabilir bir yaklaşımla ve politika karışımının çeşitliliği bağlamında, dijital dönüşümün getireceği yapısal sorunlarla mücadele etmek adına birtakım politika önerileri de geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Türkiye, Bilim ve Teknoloji Politikaları.
JEL Kodları: O33


Enflasyon ve Göreli Fiyatlar (Inflation and Relative Prices)
Barış Soybilgen, Ege Yazgan
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 72-85. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 72-85.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bu makale Türkiye’de enflasyonla paralel seyreden bir diğer olaya, göreli fiyat değişimlerindeki dalgalanmaya dikkat çekiyor. Göreli fiyatların ekonomik gelişmeye paralel olarak değişkenlik göstermesi beklenir. Ancak, göreli fiyatların yüksek dalga boylarıyla sık sık dalgalanma göstermesi belirsizliği arttırıp, yatırım kararlarını zorlaştıracak, dolayısıyla da ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki gösterecektir. Bu nedenle göreli fiyat dalgalanmalarını da kontrol altında tutmaya çalışmak ekonomi politikası hedefleri arasında görülebilir. Yapılan analiz 2003 yılı sonrasında Türkiye’de yaşanan sosyolojik, demografik ve ekonomik değişime paralel olarak göreli fiyat yapısında da ciddi bir değişiklik yaşandığını gösteriyor. Para politikası açısından bakıldığında ise, göreli fiyat değişimlerini en aza indirecek enflasyon oranın %4 civarında olduğu tahmin edilmiştir. Analiz, Tüketici Fiyat Endeksi’ni oluşturan mal gruplarının en alt kırılım düzeyindeki fiyat serileriyle yapıldığında, göreli enflasyon değişimlerinde gözlemlenen sert iniş çıkışların ve yüksek dalga boylarının haberleşme sektöründen kaynaklandığını göstermiştir. Göreli fiyat değişimini minimumda tutacak optimal enflasyon oranı da, haberleşme sektörünün hesaplamaya katılıp katılmamasına göre değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, enflasyon, göreli fiyatlar
JEL Kodları: C32, O47.

This article draws attention to an event that goes parallel with inflation: the fluctuations in the relative prices. Relative prices are expected to vary in line with economic growth and associated structural changes. However, frequent fluctuations in relative prices with high wavelengths will increase uncertainty and make investment decisions more difficult, and thus have a negative impact on economic growth. Therefore, focusing on containing the relative price fluctuations is incorporated among the objectives of economic policy. It is shown that, in parallel to sociological, demographic and economic changes occurred in Turkey after 2003, a significant change occurred in the relative price structure. In terms of monetary policy, the inflation rate that minimizes relative price changes was estimated to be around 4%. The analysis shows that, when price series of the goods groups constituting the Consumer Price Index are taken the most disaggregated level available, the abrupt fluctuations and high amplitudes, observed in the relative inflation changes, originate from the communication sector. The optimal inflation rate, which will keep the relative price change to a minimum, also depends on whether the communication sector is included the Consumer Price Index or not.

Keywords: Growth, Inflation, Relative Prices.
JEL Codes: R51, R58


Birikim Tarzı ve Zihniyet Dönüşümü: Sabri F. Ülgener ve Ayşe Buğra Işığında Türkiye’de Yeni Kapitalizm (?) (The Style of Capital Accumulation and Change of Mentality: New Capitalism in T urkey in the Light of Sabri F. Ülgener and Ayşe Buğra)
Özlem Kırlı, Cem Mehmet Baydur
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 86-99. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 86-99.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bu çalışmada Türkiye’de birikim ve sermaye sürecini anlamaya yönelik -aşağı yukarı 50 yıl ara ile yazılan- iki düşünür ve onların eserlerine odaklanılacaktır. Farklı zamanlarda yazılan eserlerin ve isimlerin incelenmesi çok uzun bir tarihsel süreci bakabilme ve en önemlisi de Türk toplumunu siyasi ve ekonomik yönden analiz edebilme imkânı vermektedir. İsimlerden ilki Sabri Ülgener ve onun bu konudaki en temel eserlerinden biri olan Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, diğeri de Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan’nın Türkiye’de Yeni Kapitalizm- Siyaset, Din ve İş Dünyası. Her bir isim ve eser Türkiye’deki sermaye birikim sürecini anlama çabasının yansımasıdır. Her bir ismin bazı yorumlarda hemfikir olduğu; bazı hususlarda farklılaştığı görülür. Ortak noktalar ise zihniyet, din ve siyaset arasındaki derinlere nüfuz etmiş kopmaz bağ ve değişmesi zor birlikteliktir. Ülgener zihniyet meseleleri üzerinden Türkiye’deki kapitalizmin gelişimini değerlendirirken, Buğra dışa açılmış siyaset ve din arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerinden Türkiye’deki kapitalizmi anlamaya çalışıyor. Bu çerçevede çalışmada her iki ismin görüşleri üzerinden Türkiye’de kadim bir tartışma olan “Türkiye kapitalistleşebilir mi?” ya da “Neden kapitalistleşemez?” tartışmasına “Yeni ve farklı bir yorum yapılabilir mi?” sorusuyla odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zihniyet, Dönüşüm, Kapitalizm, Siyaset, Din.
JEL Kodları: B2, B22,B23

In this study will be focus on two important thinkers and their works to understand the capital accumulation in Turkey. There is a time difference of fifty years between the writers’ works. The examination of the works and names written at different times allows us to look at a very long historical process. Thus, we analyse to the
Turkish society, political life and economic structure. The first thinker is Sabri Ülgener and his main important works of the Intellectuality, the Intellectuals and Izm’s (Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler). Another important studies Ayşe Buğra and Osman Savaşkan’s books: New Capitalism in Turkey (Türkiye’de Yeni Kapitalizm). Two works of aim understand to the process of capital accumulation in Turkey. It is seen that Buğra and Ülgener agree on some points and also different point on some issues about Turkish capital accumulation. The common points of Buğra and Ülgener that in terms of capital accumulation are the network of deeply penetrated relations between mentality, religion and politics. Ülgener evaluate the development of capitalism in Turkey through the concept of mentality. Buğra sees the interrelationships between politics and religion as capital. In their analysis consideration globalization process. Both names are looking for answers to two old questions. Can Turkey capitalization? or why can’t it become capitalist? Can a new and different interpretation be made to these old debates? Ülgener and Buğra can be considered as an effort to answer this old problem.

Keywords: Mentality, Transformation, Capitalism, Politics, Religion.
JEL Codes: B2, B22,B23


Ulusal Varlık Fonu ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi (Sovereign Wealth Fund and Possible Effect on Economic Growth)
Salih Barışık, Nalan Kangal

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 100-117. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 100-117.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Ulusal varlık fonları, ülkelerin resmi rezervleri haricinde sahip oldukları değerlerin biriktirilip yönetildiği kuruluşlardır. Kamu otoritesi tarafından büyük çaplı müteahhitlik işlerinin finansmanında veya uluslararası ekonomik dalgalanmalar neticesinde oluşabilecek olumsuz etkiyi en aza indirmek amacıyla kurulan ulusal varlık fonları aynı zamanda
ülkelerin sahip oldukları varlıkların çeşitli yatırımlarla değerlendirilmesini amaç edinir. Stratejik öneme sahip yatırımlara kaynak sağlanabilmesi adına çeşitli kamu gelirleri bu fona aktarılmaktadır. Ulusal varlık fonları varlık yapısıyla başta ekonomik büyüme olmak üzere pek çok makroekonomik değişkeni olumlu etkilemesi beklenir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ve dünyadaki ulusal varlık fonlarını; yapısı, amaçları, işlevi, mevcut varlıkları, dünyadaki konumları, fon sahibi ülke ve dünya büyüme oranlarındaki etkileşimi irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları (UVF), Türkiye Varlık Fonu, Ekonomik Büyüme.
JEL Kodları: G18, G28, F43

Sovereign wealth funds are the institutions in which the values of the countries, except the official reserves, are accumulated and managed. The sovereign wealth funds established by the public authority in order to minimize the negative impact that may arise from the financing of large-scale contracting works or as a result of international economic fluctuations also aim to evaluate the assets of the countries through various investments. Various public revenues are transferred to this fund in order to provide funds for strategic investments. Sovereign wealth funds are expected to positively affect the asset structure
and many macroeconomic variables, particularly economic growth. The aim of this study is to examine sovereign wealth funds in Turkey and in the world; structure, objectives, function, existing assets, position in the world, interaction between the fund-owning country and world growth rates.

Keywords: Sovereign Wealth Funds (SWF), Turkey Wealth Fund, Economic Growth.
JEL Codes: G18, G28, F43


21. Yüzyıl’da Eşitsizlikler Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of Inequalities in 21 th Century)
R. Funda Barbaros, Cemre Çakır

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 118-141. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 118-141.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

1970’li yılların sonlarından itibaren uygulanmaya başlanan Neo-liberal iktisat politikalarının tüm dünyada ve Türkiye’de eşitsizlikleri arttırdığına ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, neo-liberal politikaların etkilerinin ortaya çıktığı 21. yüzyılda, eşitsizliklerin tüm dünyadaki seyrini bazı temel göstergeler bazında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda eşitsizlikler; bölgesel eşitsizlik, gelir eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği eksenlerinde incelenmiştir. Bölgesel eşitsizlik; İnsani Gelişmişlik Endeksi, Ekonomik Özgürlük Endeksi, Küresel Rekabet Endeksi ve Legatum Refah Endeksi’yle, gelir eşitsizliği; GSYH, kişi başına düşen GSYH, Gini katsayısı ve Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’yle, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ise, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, kadın iş gücüne katılım oranı ve Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu verilerine dayanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Eşitsizlik, Gelir Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Neo-Liberal Politikalar.
JEL Kodları: D63, J16

There are so many articles in the literature about the neo-liberal economic policies which started to apply since the end of the 70s and caused inequalities all over the World and also in Turkey. This study aims to examine the course of inequalities around the world on the basis of some key indicators in the 21st century, when the effects of neo-liberal policies emerged. In this direction, the inequality problem is analyzed under three main topics; regional inequality, income inequality and gender inequality. Regional inequality measured and anayzed by Human Development Index, Economic Freedom Index, Global Competitiveness Index and Legatum Prosperity Index. Income inequality measured and analyzed by GDP, GDP per capita, Gini coefficient and Global Multidimensional Poverty Index. Gender inequality measured and analyzed by Gender Inequality Index, female labor force participation rate and Global Gender Gap Report.

Keywords: Regional Inequality, Income Inequality, Gender Inequality, Neo-Liberal Policies.
JEL Codes: D63, J16


A Literature Study on Local Based Marketing and Related Technologies (Yerel Tabanlı Pazarlama (LBM) ve İlgili Teknolojiler Hakkında Bir Literatür Çalışması)
Yüksel Akay Ünvan

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Aralık 2019, 142-156. (Efil Journal of Economic Research, Volume 2, Issue 8, December 2019, 142-156.)
Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

With the increasing technological developments and the spread of e-commerce, the concept of local marketing has increased its importance and application area. With this method, companies were able to reach more customers through electronic media and were able to go beyond trade trapped in a certain region. In addition, consumer confidence in
technology has made local-based marketing (LBM) more efficient and life-saving. LBM is more preferred for shopping and brings consumers closer to brands. Thanks to advanced technology tactics such as GPS (Global Positioning System), Beacon or bluetooth sensors, this online process has been even more successful. In this study, it is aimed to present the concepts of local based marketing, global positioning system and beacon technologies in the current literature and present different applications and technologies related to the subject.

Keywords: LBM (Local Based Marketing), GPS(Global Positioning System), Beacon, Bluetooth.
JEL Codes: O14, O32, O33

Artan teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte yerel pazarlama kavramı da önemini ve uygulama alanını artırmıştır. Bu yöntemle, şirketler elektronik ortam üzerinden daha fazla müşteriye ulaşabilmiş ve belirli bir bölgeye sıkışan ticaretin ötesine geçebilmişlerdir. Ayrıca, tüketicinin teknolojiye olan güveni, yerel tabanlı pazarlamayı (LBM) daha verimli ve hayat kurtarıcı hale getirmiştir. LBM alışveriş için daha fazla tercih edildiğinden tüketicileri markalara da yaklaştırmaktadır. GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Beacon veya bluetooth sensörleri gibi ileri teknoloji taktikleri sayesinde bu çevrimiçi işlem daha da başarılı olmuştur. Bu çalışmada, günümüzün yükselen eğilimleri olan yerel tabanlı pazarlama, küresel konumlandırma sistemi ve beacon teknolojileri kavramlarının güncel literatür bağlamında sunulması ve konuyla ilgili farklı uygulama ve teknolojilerin tanıtılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: LBM (Yerel Tabanlı Pazarlama), GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Beacon, Bluetooth.
JEL Kodları: O14, O32, O33

Tüm Sayılar/All Issues