Efil Journal 1/2 2018


Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis
(Ankara’da OSB-İçi ve Endüstri-İçi Bilgi Sıçramaları: Mekânsal Ekonometrik Bir Analiz)

Erkan Erdil, Dilek Çetin

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 8-32. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, June 2018, 8-32.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for
economic growth of a country for neoclassical economists. In this study, existence of intra-
OIZ and intra-industry knowledge spillovers in Ankara is tested by the help of an export
decision function. As it considers the spatial dependence between the regional units, the
spatial econometric method is preferred. The data set is taken from the “Field Research
Survey” of SMEDO. The spatial effect is one third of the total effect for intra-OIZ relations
while it is one fourth of the total effect for intra-industry relation for Ankara.

Keywords: Geographical Agglomerations (Clusters), Organized Industrial Zone (OIZ),
Spatial Econometrics, Knowledge Spillovers, Export
JEL Classification: C21, C25, O12, O24, R15

Firmalar arasındaki ağ yapısı, neoklasik iktisatçılar için bir ülkenin büyümesinde
kaçınılmaz olan bilgi sıçramalarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da
OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığı ihracat karar fonksiyonun yardımıyla
test edilecektir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından
mekânsal ekonometrik metot tercih edilmiştir. Veri seti, KOSGEB’in “Saha Araştırma
Anketi”nden alınmıştır. Ankara’da OSB-içi ilişkiler için mekânsal etkiler toplam etkinin
üçte biri iken endüstri-içi ilişkiler için bu etki dörde bir oranındadır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Yığılmalar (Kümeler), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Mekânsal
Ekonometri, Bilgi Sıçramaları, İhracat
JEL Sınıflandırması: C21, C25, O12, O24, R15


Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz
(International Migration by the Attractive Forces Approach: An Empirical Analysis)

Alper Aslan, Sevil Özdil

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 34-49. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, June 2018, 34-49.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bu çalışma, göç ve hedef ülkelerin ekonomik koşulları arasındaki belirleyici etkileşimi
ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birliği ülkesi için 1994-2015 dönemi verileri ele
alınarak Panel ARDL tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, uzun dönemli ve kısa dönemli iki
duruma göre farklılık göstermektedir. Uzun dönemde tüm değişkenler istatistiksel açıdan
anlamlıdır. Hedef ülke grubunun kişi başı gelirlerinin, iş fırsatlarının ve sanayileşmesinin
göç akışlarının büyüklüğünü önemli ölçüde artırdığına dair kanıtlar bulunmuştur. Diğer
taraftan çekim faktörü olarak kişi başına düşen gelirin hem kısa dönemde hem de uzun
dönemde göçü pozitif yönde oldukça etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimler: Uluslararası Göç, Çekici Faktörler, Panel ARDL
JEL Sınıflandırması: F22, B22, C33

This study empirically examines the determinative interaction between migration
and the economic conditions of target countries. Panel ARDL technique was used taking
into account the 1994-2015 period data for the 18 European Union countries. The results
vary according to two long-run and short-run situations. In the long-run all variables
are statistically significant. Evidence has been found that the per capita income, business
opportunities and industrialization of the target country group has significantly increased
the size of migration flows. On the other hand, income per capita as a factor of attraction
has been found to significantly affect migration both in the short-run and long-run in the
positive direction.

Keywords: International Migration, Attraction Factors, Panel ARDL
JEL Classification: F22, B22, C33


Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Eğitimi
(Mass Migration and Education of Syrians Abstract)

Verda Canbey Özgüler

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 50-73. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, June 2018, 50-73.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma
kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve
kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli bir
konuma sahiptir. Ancak, temel eğitime erişim imkânlarından başlayarak, eğitimin
tüm aşamalarında gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlar
mevcuttur. Eğitim göç ilişkisi göç türlerine göre farklılaşan boyutlarda ele alınmaktadır.
Daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla bir çeşit beşerî sermaye
yatırımı olarak gerçekleşen göç sonucu ortaya çıkan “ekonomik göçmenler” ile “zorunlu
olarak yaşadığı yeri terk eden kişiler” bakımından eğitim, farklı anlamlar taşımaktadır.
Bu çalışmada kitlesel olarak göç eğitim ilişkisi ve Türkiye’ye etkileri Suriyeliler örneği
üzerinden literatüre dayalı analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göç, Eğitim, Suriyeliler
JEL Sınıflandırması: I24, I29, O15, R23

Education that facilitates the transfer of culture plays an important role in the world
because it encourages the socialisation of individuals, which increases participation in
labour markets and assists in the economic and social development of countries. However,
starting with access to basic education, significant problems exist in all stages of education
in both developed and developing countries. Education is addressed in dimensions
that differ according to immigration-related migration types, such as internal/external,
forced/voluntary and individual/mass migration. It has different meanings in terms of the
“economic migrants” that emerge as a type of human capital investment to create better
living and working conditions for people who leave compulsory living environments. In
this study, the effects of mass migration and their relationship with education in Turkey via
an analysis based on the literature will be explored in the Syrian context.

Keywords: Mass Migration, Education, Syrians
JEL Classification: I24, I29, O15, R23


Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Karşılaştırmalarında Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla
(A New Criteria in Countr y Comparisons of Economic Development Levels: Corrected Gross National P roduct)

Turan Subaşat, Soner Uysal

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 74-89. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, Haziran 2018, 74-89.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek ve başka ülkelerle
karşılaştırmak için cari ve sabit fiyatlarla GSMH ve satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden
hesaplanan GSMH gibi çeşitli göstergeler (hem mutlak hem de kişi başına düşen cinsten)
kullanılmaktadır. Bu göstergeler, özellikle uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek için
dolar gibi ortak bir döviz kuru dikkate alınarak hesaplandığında kendilerine özgü sorunlar
doğurmaktadır. Cari fiyatlarla hesaplanan GSMH, kur değişimlerinden etkilenmekteyken,
bu sorunu çözmek amacıyla sabit fiyatlar kullanıldığında ise yaratılan yeni ölçüt baz olarak
alınan yıla karşı aşırı duyarlı hale gelmektedir. Satın alma gücü paritesi cinsinden hesaplanan
GSMH ise düşük gelirli ülkelerin genel fiyat seviyelerini göz önünde bulundurularak teorik
bir çerçevede arttırıldığı için, toplam dış borcun ulusal gelir içindeki payını ve dolayısıyla
da oluşan riski olduğundan düşük göstermektedir. Çalışmamız bu sorunları çözecek yeni
bir GSMH göstergesi üretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye örneğinde test edilen yeni ölçütün
gerçekçiliği de sınanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Milli Gelir Hesapları ve Refah Ölçümü, Genel Refah, Döviz Kurları
JEL Sınıflandırması: E01, I31, F31

While GDP at exchange rate and GDP at Purchasing Power Parity (in both current
and constant prices) are commonly used to compare countries in terms of their economic
size and development, they suffer from various problems. GDP at current prices is heavily
influenced by exchange rate changes. When constant prices are used to resolve this problem,
the new indicator (GDP at constant prices) becomes sensitive to the selection of the base
year. GDP at Purchasing Power Parity resolves some of these problems but creates another.
To reflect living standards better, GDP at Purchasing Power Parity increases national income
based on lower price levels in developing countries, which in turn reduces the total external
debt to GDP at Purchasing Power Parity ratio and lowers the perceived risks associated with
excessive external debt. Our work aims to produce a new GDP indicator that will solve these
problems. The accuracy of the new index will also be tested in the context of Turkey.

Keywords: Measurement National Income Accounts and Wealth, General Welfare, Foreign
Exchange
JEL Classification: E01, I31, F31


Malawi’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment of the Potential of Solar Energy in Malawi)

R. Funda Barbaros, J. Alyce Kafumba

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 90-109. (Efil Journal of Economics, Volume 1, June 1, March 2018, 90-109.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Malawi’de kapsamlı bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için
elektriğe erişim olanaklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır, çünkü Malawi’de
günümüzde yaklaşık 18 milyonluk nüfusun ancak % 9’una elektrik hizmeti verilebilmektedir. Bu
nedenle bu makale, Malawi’deki güncel enerji talebini ve arzını değerlendirmeyi; büyük enerji
kaynaklarının mevcut kullanım durumunu ve ülkenin elektrik arzına potansiyel katkılarını
incelemeyi hedeflemektedir. İnceleme ve değerlendirmeler; Malawi’nin yıl boyunca oldukça
yeterli güneş ışığı aldığını ve ortalama hava sıcaklıklarının büyük ölçekli bir güneş enerjisi
projesinin yapılması için elverişli olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, makale sürdürülebilir
sosyal ve ekonomik büyümenin sağlanması için gerekli olan enerji arzının artışının güneş
enerjisi üretim olanaklarının genişletilmesi yoluyla yararlı olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Yoksulluk, Malawi, Afrika
JEL Sınıflandırması: Q420

Achieving inclusive growth and sustainable development in Malawi will require
massive expansion of access to electricity currently reaching only about 9 % of the nearly
18 million population. So, this article will assess current energy demand and supply in
Malawi; examine the current use of large energy sources and the potential contribution
of the country to the electricity supply of the country. Review and evaluation; showed
that Malawi received quite enough sunlight throughout the year and that the average air
temperatures are suitable for making a large-scale solar energy project. As a result, the
article shows that the increase in energy supply needed to ensure sustainable social and
economic growth will be beneficial by expanding solar energy production possibilities.

Keywords: Alternative Energy Sources, Solar Energy, Powerty, Development, Malawi, Africa
JEL Classification: Q420


Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein
(Teories of Crisis: Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein)

Osman Aydoğuş, Burcu Türkcan, Elif Tunalı Çalışkan, Barış Serkan Kopurlu

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 110-131. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, June 2018, 110-131.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Küresel ekonomik sistem en son küresel finans krizi ile ağır bir darbe yemiş, tüm
dünyayı etkileyen bu krizle birlikte ekonomik krizlerin önemi, öngörülebilirliği ve
etkileri konuları yeniden gündeme oturmuştur. Tüm ekonomileri doğrudan ve dolaylı
yollardan etkileyen söz konusu kriz, yapısı ve etkilerinin yaygınlığı itibariyle 1929 Büyük
Buhranı’na benzetilmiş ve modern dünyada böylesi bir krizin yeniden patlak vermesi
politika analizlerini de yeni bir yöne doğru sürüklemiştir. Bu bağlamda bu çalışmada da
Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein’ın kriz teorileri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel İktisadi Kriz, Kriz Teorileri, Kondratieff, Schumpeter, Wallerstein
JEL Sınıflandırması: B10, P10

Global financial system has been deeply affected by the recent global financial crisis
and hence the importance, the forecast and the impacts of economic crises come to the fore
again. This global crisis has directly and indirectly affected most of the economies and thus
the similarities with 1929 Great Depression has been discussed. These new discussions
brought about the efforts to make new syntheses of old crisis theories. In this paper also it’s
tried to analyse and synthesise crisis theories of Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein.

Keywords: Global Economic Crisis, Theories of Economic Crisis, Kondratieff, Schumpeter,
Wallerstein
JEL Classification: B10, P10


İslami Endekslerin Çeşitlendir me Düzeyi Üzerine Bir İnceleme
(An Examination on the Diversification L evel of Islamic Indices)

Mevlüt Camgöz

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2018, 132-151. (Efil Journal of Economics, Volume 1, Issue 2, June 2018, 132-151.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bu çalışmanın amacı İslami izleme kriterlerinin İslami endekslerin çeşitlendirme
düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığının ve eğer varsa kayıp
çeşitlendirmenin yatırımcılara ilave maliyet yükleyip yüklemediğinin araştırılmasıdır.
Türkiye, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örneğindeki İslami ve
konvansiyonel endeksler portföy teorisi modelleri vasıtasıyla incelenmiştir. Ampirik
bulgulara göre, İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyinin konvansiyonel muadilleri
kadar iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Yani izleme kriterleri sebebiyle kısıtlanan yatırım
yapılabilir varlık evreni çeşitlendirme prensibi açısından İslami endeksleri dezavantajlı bir
konuma sokmaktadır. Ancak analiz döneminde İslami endekslerin çeşitlendirme kaybını
telafi ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulgular, İslami endeks
yatırımcılarının ilave maliyetlere katlanacağı iddiasını desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Endeksler, Çeşitlendirme Prensibi
JEL Sınıflandırması: G11, G12, G15

The purpose of this study is to investigate whether Islamic screening criteria have an
adverse effect on the level of diversification of Islamic indices, and if so, whether the lost
diversification adds extra costs to the investors. Islamic indices and their conventional
counterparts have been examined through portfolio theory models in the case of Turkey,
Malaysia, the United States and the United Kingdom. According to empirical findings, it is
understood that the level of diversification of Islamic indices is not as well as conventional
counterparts. In other words, the universe of investable assets restricted by filtering criteria
has led Islamic indices disadvantageous position in terms of diversification principle.
However, during the analysis period, Islamic indices seem to compensate for the lost
diversification. Therefore, findings obtained in this study do not support the claim that
Islamic index investors will bear additional costs.

Keywords: Islamic Finance, Islamic Indices, Diversification Principle
JEL Classification: G11, G12, G15