Efil Journal 1/3 2018


Firm Ownership Networks in Turkey
(Türkiye’de Şirket Sahipliği Ağları)

Alper Duman, Elifnur Uysal

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 8-29. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 8-29.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Firm ownership networks are important for both corporate governance and dynamic
economic performances. There has been no study on this subject in Turkey. We fill this
gap through a detailed network analysis of 1388 firms. We show that the network is largely
dispersed. Within the core giant component, the small world network characteristics are
observed. Moreover, the cohesive core of the network depends on institutional foreign
investors.

Keywords: Ownership Networks, Business Groups, Corporate Governance
JEL Classification: L14, G32

Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından
büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. Biz 1388 şirketin oluşturduğu ağın detaylı bir analizini yaparak literatürdeki
bu boşluğu dolduruyoruz. Sonuç olarak, Türkiye’nin sahiplik ağının büyük ölçüde dağınık
olduğunu ve çekirdekteki büyük bileşenin küçük dünya ağ yapısı gösterdiğini savunuyoruz.
Dahası, merkezdeki en sağlam şirket grubunun yabancı kurumsal yatırımcılara bağımlı
olduğunu bulguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sahiplik Ağı, İş Grupları, Şirket Yönetişimi
JEL Sınıflandırması: L14, G32


Taking Back Control? The Future of Western Democratic Capitalism
(Kontrolü Geri Almak mı? Demokratik Batı Kapitalizminin Geleceği)

Wolfgang Streeck

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 30-47. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 30-47.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

The international state system is in turmoil, due to pressures on its architecture that
emanate from capitalist-economic globalization. Large states in particular seem to be
losing the capacity to hold their societies together through economic redistribution from
prospering to lagging sectors and regions. The results are centrifugal tendencies toward
decentralization and secession, as well as toward exit from international organizations. To
defend centralized rule, governments of large political units tend to turn authoritarian.
Experimentation with small-scale units of governance seems attractive in many places, given
the example of successful small countries that have preserved their national sovereignty,
like Denmark, Norway, and Switzerland. Small states tend to be more homogeneous, more
suitable for democratic self-government, and more capable of specializing on niches in the
global economy where they are comparatively safe from head-on competition.

Keywords: State, International Relations, Globalization, Democracy, Federalism,
Secessionism, Decentralization, European Union, European Monetary Union
JEL Classification: H10, H70, F60

Uluslararası devlet yapısı, kapitalist ekonomik küreselleşmenin, yapısı üzerine yaptığı
baskı yüzünden karmaşa içindedir. Özelikle büyük devletler, refah sahibi bölgeler ve
sektörlerden, geri kalan bölgelere ve sektörlere ekonomik paylaşım sağlayarak toplumlarını
bir arada tutabilme yeteneklerini kaybetmektedirler. Sonuç ise, özerkleştirmeciliğe ve
ayrılıkçılığa olduğu kadar uluslararası organizasyonlardan ayrılmaya doğru savrulan
eğilimlerdir. Merkezci hakimiyeti savunma amacı ile geniş politik birimlere sahip olan
devletler, otoriterleşmeye yönelirler. Düşük çaplı kamu birimleri ile yapılabilecek yönetim
deneyleri, Danimarka, Norveç ve İsviçre gibi, ulusal egemenliklerini koruyan, başarılı ve
küçük ülkeler göz önünde bulundurulduğu zaman, ilk başta çekici gelmektedir. Ağırlıkta,
küçük devletler daha homojendirler, demokratik halk idaresi için daha uygundurlar ve
başa baş rekabetten göreceli olarak güvende oldukları küresel ekonomideki nişlerde daha
kolay uzmanlaşırlar.

Anahtar Kelimeler: Devlet, Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme, Demokrasi, Federalizm,
Ayrılıkçılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Avrupa Birliği, Avrupa Parasal Birliği
JEL Sınıflandırması: H10, H70, F60


Marx’ın Artık Değeri ile Kâr Aynı Şey midir? Bir Makro Ekonomik Eleştiri
(A Macro Analysis on the V alue and Profit Notions of Marx)

Cem Mehmet Baydur

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 48-57. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 48-57.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Marx, kapitalizmi ve sermaye kavramlarını birlikte analiz eden önemli iktisatçılardan
biridir. Analizinde sermaye ve kâr kavramları emek değer teorisi ile üretim ve artık değer
boyutuna indirgenmiştir. Marx’ın analizinin dayandığı değer teorisindeki emek değerler,
gerçek hayatta direkt olarak gözlenememesi yanında tek mallı bir dünyada sermayenin
organik bileşimi, nisbi, mutlak artık değer ve düşen kâr oranı kavramlarını sorunla
hale gelmektedir. İki mallı, iki sektörlü makro analizinde Marx, kapitalistler arasındaki
rekabeti kavramsallaştırmıştır ama iki sektörlü analizini sermaye, yatırım, finans ve kâr
kavramları ile bir araya getirememiştir. Dolayısıyla Marx kavramlarını piyasa kavramlarına
dönüştürerek kâr ve artık değer arasındaki ilişkileri makro açıdan incelemek ve kâr ile
artık değerin aynı şeyler olmadığını göstermek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Değer, Kâr, Sömürü, Efektif Talep
JEL Sınıflandırması: E11, E25, E22

Marx is one of the major economists who analyze the concepts of capitalism and capital
together. In this analysis, the concepts of capital and profit are reduced to the dimension of
production and residual value by labor value theory. The values of labor in Marx’s analysis
of value theory are not directly observable in real life, but in a monolithic world, the organic
composition of the capital, the relative, the absolute residual value and the falling profit rate
become problems. In a two-commodity, two-sector macro analysis, Marx conceptualized
competition between capitalists, but he could not combine two-sided analysis with capital,
investment, finance and profit concepts. Therefore, by turning Marx concepts into market
concepts, we examine the relationship between profit and residual value from a macro
perspective and show that profit is no longer the same thing as profit.

Keywords: Value, Profit, Exploitation, Effective Demand
JEL Classification: E11, E25, E22


Verimliliği Düşmüş Batar yaların Hizmet Sektöründe Kullanımı: Akıllı Tesis Uygulaması
(Use of Repurposed EV Batteries in the Ser vice Sector: A Smart Facility Application)

Denizhan Güven, Gülgün Kayakutlu, M. Özgür Kayalıca

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 58-71. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 2, September 2018, 58-71.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Enerjide dışa bağımlılığın ekonomide cari işlemler üzerinden yarattığı kırılganlık göz önünde
bulundurulduğunda enerji kullanımının mikro ölçeklerde de olsa daha optimal yöntemlerle
azaltılma çabası önemli olmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli araçlardan çıkan verimliliği
düşmüş bataryaların sabit depolama ünitesi olarak kullanıldığı, güneş panellerinin entegre
edildiği bir mikroşebeke sisteminin hastane uygulaması yapılmıştır. Sistemde kullanılacak
olan enerji depolama sisteminde, kapasitesi yüzde 80’nin altına düşen bataryaların elektrikli
araçlarda kullanımı sonlandırılması sonucu atıl kalan Lityum-iyon bataryalar seçilmiştir. Bu
şekilde yüzde 80 kapasiteleri hala aktif olan bataryaların geri dönüşüme gönderilmeden sabit
bataryalar olarak tekrar ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Çizelgeleme modelinde
karma 0-1 doğrusal programlama modeli kullanılmıştır. Hastane özelinde oluşturulan modelde,
kritik öneme sahip hastane birimlerinin hiçbir şekilde enerjisiz kalmaması sağlanarak, saatlik
enerji talebinin en düşük maliyetle karşılanması amaçlanmıştır. Öte yandan, atık pil piyasasın
günümüzde oluşmamış olması nedeniyle ekonomik bir fizibilite yapma imkânı bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Mikro şebeke Çizelgeleme, Enerji Depolama
JEL Sınıflandırması: Q13, Q42

Given the current account and its impact on the economy, it is important to try to reduce
energy consumption using more optimal methods, even at micro scale. In this study, a
microgrid system -with integrated PV-Panels and retired batteries from electric vehicles used
as a fixed storage system- is implemented specific to the hospital. For the energy storage system
proposed, used Lithium-Ion batteries are selected, which are previously mounted in e-vehicles
and left idle when their capacities fall below 80 percent. This way, it is aimed that the batteries
whose 80 percent of capacity is still active, can be reused and thus, contribute to the economy
as a stationary battery instead of being recycled (which is also costly). In the scheduling model,
a mixed 0-1 linear programming model is used. In the hospital-specific model, it is aimed to
meet hourly energy demand with the lowest cost while ensuring that critical hospital units are
left without power. However, it is not possible to study the economic feasibility of the proposal
since a waste battery market does not exist presently.

Keywords: Alternative Energy, Microgrid Scheduling, Energy Storage
JEL Classification: Q13, Q42


Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri
(Historical Crises of Capitalism and Impacts on International Monetary Systems)

Abdullah Özdemir, Mehmet Özyiğit

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 72-107. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 72-107.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Bu çalışma, kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin
tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel
krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın temel tezi,
uluslararası para sistemlerinde meydana gelen değişimlerin nedeninin kapitalist üretim biçiminin
tarihsel krizleri olduğudur. Bu iddia, kapitalist sermaye birikimi, birikimin içsel çelişkileri olarak kriz
ve toplumların tarihsel gelişimleri içinde uluslararası para sistemleri ile krizin karşılıklı etkileşimleri
ele alınarak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Tarihsel bir analizle, uluslararası para sistemlerindeki
değişimlerin ancak kapitalist üretim biçimi altında genel bir paradigmal değişimin ortaya çıkmasıyla
olanaklı olduğu ileri sürülmüştür. Bu paradigmal değişim ise ancak tarihsel kriz dönemlerinde
görülebilmektedir. Tarihsel kriz olarak nitelenen kriz biçimlerinin ortaya çıkış dinamiğini ise kâr
oranlarının düşme eğilimi yasası oluşturmaktadır. Çalışmada tarihsel krizler olarak tanımlanan
krizler ile uluslararası para sistemlerinin dönüşümleri arasında, tarihsel bir ilişki ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Para Sistemleri, Tarihsel Krizler, Kapitalizm, Kâr Oranlarının
Düşme Eğilimi Yasası
JEL Sınıflandırması: F33, N1, E3

This study aims to explain historical dynamics of changes of international monetary systems under
the capitalist mode of production. In this context its focus on the relations between historical crisis of
capitalist mode of production and international monetary systems. Main thesis of the study is causes
of changes on international monetary systems based on historical crisis. This claim has been tried
to be proved as an accumulation of capitalist capital, as the internal contradictions of accumulation,
in the historical development of the crisis and societies, taking into account the interactions of the
international monetary systems and the crisis. Historical analysis suggests that changes in international
monetary systems are only possible with the emergence of a general paradigmal shift under capitalist
mode of production. This paradigmal shift can only seen during the historical crisis periods. The law
of the tendency of falling rate of profit constitutes the dynamic of the emergence of the crisis forms
which are described as the historical crisis. There is a historical relationship between crises defined as
historical crises in the study and the transformations of international monetary systems.

Keywords: International Monetary Systems, Historical Crisis, Capitalism, The Tendency of Falling
Rate Of Profit
JEL Classification: F33, N1, E3


Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluş Yıllarında Yabancı Havayolu Şirketleri ve Ortaklık Girişimleri
(Foreign Airlines During the Foundation Era of Turkish Civil Aviation and Partnership Attempts)

Abdullah Nergiz

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 108-121. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 108-121.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Türkiye’de sivil havacılığın ilk kurulduğu yıllarda yabancı havayollarının etkisi göze
çarpmaktadır. 1933 yılında millî havayolu sisteminin kurulmasının ardından sivil havacılık
büyük oranda Devlet Hava Yolları tarafından üstlenilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından Türkiye’de sivil havacılık bir yeniden yapılanma dönemine girmiş ve Türkiye’nin
bayrak taşıyıcı şirketine, yabancı ortak aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Havayolu, Türkiye, THY, DHY, Pan Am
JEL Sınıflandırması: N7

Foreign carriers have played a significant role during the early years of civil aviation in
Turkey. After the foundation of a national airways system in 1933, Turkish State Airways
has assumed the execution of civil aviation activities domestically. Civil aviation sector in
Turkey has gone through a transformation period just after the Second World War. And
during that time Turkish government has sought a foreign investor for becoming a partner
of the Turkish flag carrier.

Keywords: Aviation, Airline, Airways, Turkey, Turkish Airlines, Pan Am
JEL Classification: N7


Osmanlı İlkel Tarım Toplumu Üzerine Bir Eleştiri
(A Critique on Ottoman P rimitive Agrarian Society)

Ertuğrul Tokdemir

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2018, 122-127. (Efil Journal of Economic Research, Volume 1, Issue 3, September 2018, 122-127.)

Makaleyi satın almak için info@efiljournal.com adresine mail atınız./Please send an email to info@efiljournal.com to purchase the article.

Osmanlı döneminin sonlarında mali konulardaki artan ilgiye rağmen, bunun üzerine
Türk edebiyatında sınırlı sayıda yeterli çalışma yapılmıştır. Yanardağ (2015) bunlardan bir
tanesidir ve esas olarak, Tokdemir (1999) ve Texier (1339) gibi önceki çalışmaların yetersiz
sonuçlar göstermesi nedeniyle dikkatimizi çekmektedir. Bu kısa makale, Yanardağ (2015)
ve onun literatürdeki mevcut çalışmaları yetersiz kullanımına bir eleştiridir.

Anahtar Kelimler: Osmanlı, Para, Tarım Toplumu, Türkiye
JEL Sınıflandırması: O52, P43, P48

Despite a growing interest in financial issues in the late Ottoman period, there have
been a limited number of adequate studies in the Turkish literature. Yanardağ (2015) is
one of them, and draw our attention mainly due to its inadequately referring the results of
earlier researches such as Tokdemir (1999) and Texier (1339). This short paper is a critique
on Yanardağ (2015) and its inadequate use of the existing studies in the literature.

Keywords: Ottoman, Money, Agrarian Society, Turkey
JEL Classification: O52, P43, P48